جوادآبیارکارشناس آمار
آنیتاآزادیکارشناس آمار و خدمات ماشینی
وحیدترکاشوندکارشناس آمار و خدمات ماشینی
ایوبشهسواریکارشناس آمار
حسینکریمیکارشناس آمار
پریسامحمدیکارشناس آمار
بابکمرادیکارشناس کامپیوتر