کارشناسان واحد

کارشناسان واحد IT
کارشناسان واحد آمار

 

وحید ترکاشوند
ایوب شهسواری
علی فتاحی
حسین کریمی
بابک مرادی
پریسا محمدی
علی عباسی
آنیتا آزادی
...