فرم ثبت نام دانشجویان توانمند در حوزه IT

مشخصات (این فرم صرفاجهت دانشجویان شاغل به تحصیل در این دانشگاه می باشد)
*
*
*
*
*
*
*
*
*


* = ضروری

پیگیری درخواست ارسال شده دانشجویان

شماره پیگیری را وارد کنید.