شنبه، ۲ بهمن ۱۳۹۵, ۰۹:۵۳
جستجو
 
Email

 e-mail

تعیین سطح آموزش پرتال دانشگاه (سمپا)
اطلاعات فردی و شغلی نماینده وبسایت مراکز
نام : *  
نام خانوادگی: *  
نام مرکز: *  
واحد خدمتی: *  
رشته تحصیلی:    
مقطع تحصیلی:  
رابطه استخدامی:  
پست سازمانی:    
مدت فعالیت بعنوان نماینده زیرپرتال مرکز( به ماه) :    
نحوه یادگیری سامانه پرتال دانشگاه (سمپا):  
نیاز به آموزش مقدماتی پرتال:
تلفن محل کار: *  
شماره همراه: *  
* = ضروری