نقشه سایت

صفحه نخست

مدیریت

کارشناسان

گزارش عملکرد

واحد آمار

شرح وظایف

فرم های آماری

شاخصهای آماری وزارت متبوع

شاخصهای علم و فن آوری

آمار و شاخصهای سازمانهای دیگر

شاخصهای ارزیابی شورای عالی انقلاب فرهنگی

فرم های سالنامه آماری 92

فرمهای متفرقه و پایش

کتاب های آماری دانشگاه

نگاه آماری،چشم انداز توسعه

معاونت توسعه مدیریت و منابع

معاونت غذا و دارو

معاونت درمان

معاونت دانشجویی فرهنگی

معاونت تحقیقات و فناوری

معاونت بهداشتی

حوزه ریاست

معاونت آموزشی

کارنامه آماری

کمیته آمار

اهداف

اعضاء

صورتجلسات

رابطین آماری

رابطین معاونتها

رابطین شبکه ها

رابطین بیمارستانها

رابطین تقدیر شده

واژه ها واصطلاحات آماری

گزارشات کلی

واحد فن آوری اطلاعات

معرفی

نرم افزار

دانلود نرم افزار

سخت افزار

سیستم HIS

معرفی

مراکز تحت پوشش

اهداف و برنامه ها

گزارش عملکرد

سپاس

فواید پرونده الکترونیک سلامت

اسناد راهنمای تبادل با سپاس

وب سایت

معرفی

شرح وظایف

فرم ارزیابی آموزش پورتال

زیرپورتالها

نمایندگان وب سایت

درخواست ایجاد سایت

فرم تغییر مسئول سایت

فرایندایجاد سایت جدید

ایمیل دانشگاه

اتوماسیون

معرفی

کارکنان

آموزش اتوماسیون در قالب پروتکل ECE

سوالات متداول

درخواست سرویس

شبکه

شرح وظیفه

تجهیزات شبکه

patch panel

رک آماده

کابل

keyston

face plate

هاب سویچ شبکه

تستر

توپولوژی

bus توپولوژی

Ring توپولوژی

star توپولوژی

hybrid توپولوژی

mesh توپولوژی

سخت افزار های مورد تایید

فرمهای IT

کمیته IT

شورای فناوری اطلاعات و ارتباطات

اعضای کمیته

اساسنامه

برنامه عملیاتی

پروژه ها

کارگروههای پورتال دانشگاه

اهداف

کارگروه معاونتها

کارگروه دانشکده ها

کارگروه بیمارستانها

لینک های مفید

نشریات و مجلات کامپیوتر

واحد IT سایر دانشگاهها

آموزش به همکاران

سمپا

سمپا

فیش حقوقی

اتوماسیون

اتوماسیون

تماس با ما

پرسشهای متداول

پایگاه های الکترونیکی

صفحه تست

آموزش

فیش حقوقی بازنشستگان

فلوچارت فرایندها

فلوچارت