سرکو یعقوبی
رئیس کمیته
 اداره آمار و فناوری اطلاعات
حسین کریمی
دبیر کمیته
اداره آمار و  فناوری   اطلاعات
آقای جواد آبیار 
عضو کمیته
  اداره   آمار و  فناوری اطلاعات
آقای داریوش نظری
عضو کمیته
  معاونت آموزشی
آقای نور مرادرحمتی  
عضو کمیته
     شبکه کنگاور
آقای مومن احمدی
عضو کمیته
  شبکه پاوه
        آقای محمد رضا عزیزی         
عضو کمیته
مرکز بهداشت شهرستان
         خانم زهرا لقایی          
عضو کمیته
معاونت بهداشتی
خانم شیرین گل عنبر
عضو کمیته
معاونت درمان
آقای دکتر وریا رحیمی
عضو کمیته
معاونت دارو وغذا
آقای علیرضا سالکی
عضو کمیته
معاونت تحقیقات و فناوری
            آقای رسول قاسمی               
عضو کمیته
معاونت دانشجویی و فرهنگی
خانم لیلا مرادی
عضو کمیته
بیمارستان امام رضا (ع)
آقای امید شیرویی 
عضو کمیته
معاونت توسعه و مدیریت منابع