شنبه، ۲ بهمن ۱۳۹۵, ۰۹:۴۹
جستجو
 
Email

 e-mail

فصل هشتم : معاونت دانشجویی و فرهنگی
معاونت دانشجویی 91شرح وظایف معاونت و سرانه استاندارد خوابگاهها
معاونت دانشجویی 92آمار مقایسه ای تعداد دانشجویان شرکت کننده در مسابقات ورزشی به تفکیک مقطع و جنس
معاونت دانشجویی 93عملکرد اداره مشاوره و راهنمایی دانشجویی- محورهای اموزش و مشاوره و روان درمانی
معاونت دانشجویی 94عملکرد اداره مشاوره و راهنمایی دانشجویی -محور آموزش و روان و اجتمایی