شنبه، ۲ بهمن ۱۳۹۵, ۰۹:۵۱
جستجو
 
Email

 e-mail

شاخصهای ارزیابی سال 90 

شاحص های ارزیابی سال 91  

 
دانشکده ها 90 دانشکده ها
 
دانشکده ها 91 دانشکده ها
 
نیروی انسانی 90 مدیریت نیروی انسانی
 
نیروی انسانی 91 مدیریت نیروی انسانی
 
مدیریت مالی90 مدیریت مالی
 
مدیریت مالی دانشگاه 91 مدیریت مالی دانشگاه
 
معاونت تحقیقات 90

معاونت تحقیقات

 
معاونت تحقیقات 91 معاونت تحقیقات
 
معاونت آموزشی 90 معاونت آموزشی
 
معاونت آموزشی معاونت آموزشی
 
معاونت دانشجویی 90 معاونت دانشجویی
 
معاونت دانشجویی91 معاونت دانشجویی