جدول های اطلاعاتی سالنامه آماری استانداری سال 92


معاونت آموزشی
سالنامه آماری معاونت آموزشی92
معاونت بهداشتی
سالنامه آماری معاونت بهداشتی92
معاونت توسعه
سالنامه آماری معاونت توسعه 92
معاونت درمان
سالنامه آماری معاونت درمان92
معاونت غذا و دارو
سالنامه آماری معاونت غذا92
دانشکده ها
سالنامه آماری دانشکده92