یکشنبه، ۱۴ آذر ۱۳۹۵, ۰۱:۲۵
جستجو
 
Email

 e-mail

شرح وظایف

1- اجرای طرح آمارگیری از تسهیلات بهداشتی و درمانی  دولتی و غیر دولتی مستقر در حوزه جغرافیایی استان 

2- بررسی عملکرد ماهانه مراکز پزشکی ، آموزشی و درمانی و بیمارستانهای تابعه دانشگاه و ارسال فرمهای مربوطه به مرکز توسعه و هماهنگی نظام آماری و همچنین دفتر هماهنگی در امور درمان وزارت متبوع بصورت ماهانه

3- طراحی و استاندارد سازی فرمهای آماری

4- جمع آوری اطلاعات فعالیت بیمارستانی در نرم افزار IHA  و ارسال بانک اطلاعاتی تهیه شده  به دفتر توسعه و هماهنگی نظام آماری وزارت متبوع از طریق FTP

5-  جمع آوری  ماهانه اطلاعات مراجعین سرپائی مراکز بهداشت تابعه( فرم 112  )  و FTP   بانک اطلاعاتی جهت وزارت متبوع

6- اجرای پروژه بهینه سازی نظام آماری   

7- همکاری در تهیه سالنامه آماری استانداری کرمانشاه 

8- همکاری در ارزشیابی سالانه معاونت پژوهشی

9- تهیه  تنظیم نشریات آماری به شرح زیر

نشریه تسهیلات بهداشتی و درمانی – نشریه آموزشی و پژوهشی دانشگاه -

10- تهیه سالنامه آماری دانشگاه

11 - برگزاری جلسات آماری و نشست با رابطین آماری معاونت های دانشگاه

 12-ارائه آمارهای مختلف به وزارت متبوع ( دفتر توسعه و هماهنگی نظام آماری )  و استانداری کرمانشاه و هیات امنا دانشگاه  وریاست دانشگاه و معاونین دانشگاه و هیئت علمی و دانشجویان

13- جمع آوری اطلاعات بیماریهای بیماران بستری (ADS9) در بیمارستانهای فعال تحت  پوشش دانشگاه به صورت سه ماهه   ، شش ماهه و سالانه

 14- تهیه شاخص های آماری مربوط به  هر یک از معاونت های دانشگاه

15-ارتقاء دانش آماری مسولین واحدهای آماری تابعه از طریق نیاز سنجی و برگزاری دوره های آموزشی مرتیط

 کارشناسان
جواد آبیار کارشناس آمار محض
 حسین کریمیکارشناس آمار محض 
 پریسا محمدیکارشناس آمار محض 
پست الکترونیکی amar@kums.ac.ir
شماره تماس083-38384184
083-38369205