ردیف نام و نام خانوادگی سمت
 1 دکتر فرهاد مردوخیرئیس سازمان نظام صنفی رایانه استان کرمانشاه  
 2دکتر علیرضا طلوعیمعاون اداری مالی دانشکده پزشکی
 3دکتر امیر حسن هاشمیان عضو هیئت علمی و مدیر گروه آمار زیستی و اپیدمیولوژی دانشکده بهداشت 
 4دکتر رضا خدارحمی مدیر امور پژوهشی دانشگاه 
 5مهندس سرکو یعقوبیسرپرست مدیریت آمار و فناوری اطلاعات دانشگاه 
 6خانم مهندس زهرا کرمیحفاظت IT مدیریت حراست دانشگاه 
 7مهندس وحید ترکاشوند کارشناس کامپیوتر (مدیر فنی شبکه) مدیریت آمار و فناوری اطلاعات دانشگاه  
8خانم مهندس شهلا امیریان کارشناس IT  مدیریت آمار و فناوری اطلاعات دانشگاه  
 9مهندس سعید امیری کارشناس IT  معاونت درمان 
 10مهندس حسین پور اسد کارشناس IT معاونت غذا و دارو