قابل توجه بازنشستگان گرامی:

با توجه به یکپارچه سازی سیستم صدور فیش حقوقی بازنشستگان، زین پس جهت مشاهده فیش حقوقی خود به سایت صندوق بازنشستگی کشور  مراجعه نمایید.

جهت مشاهده فیش حقوقی خود می بایست شماره دفتر کل، شماره ملی و شماره حساب خود را در کادرهای مربوطه تایپ نمایید.

ورود به سامانه صدور فیش حقوقی بازنشستگان