معرفی

مهندس آزادی   راهبراتوماسیون اداری 
پست الکترونیکی  automation@kums.ac.ir
شماره تماس 083-38358943
شماره داخلی 284