معرفی

مهندس آنیتا آزادی  راهبراتوماسیون اداری 
پست الکترونیکی automation@kums.ac.ir
شماره تماس 083-38384184
شماره داخلی284