-طرح تبدیل آماردستی بیمارستان به آمارتولیدشده توسط سیستم HIS  

-راه اندازی نرم افزار داشبورد مدیریتی

-راه اندازی سیستم نوبت دهی در یکی از بیمارستانها

-بررسی نقاط بحرانی سیستم و تلاش در جهت برطرف نمودن مشکلات

- ادامه برنامه های مرتبط با طرح سپاس