مراکز تحت پوشش

 نام بیمارستان

 شروع راه اندازی شرکت پشتیبانی کننده
بیمارستان امام رضا (ع)     رایاوران توسعه
 بیمارستان طالقانی  از سال 1388  تیراژه رایانه تهران
 بیمارستان امام علی (ع)  از سال 1388  تیراژه رایانه تهران
 بیمارستان امام خمینی (ره)    سایان رایان اکباتان
 بیمارستان معتضدی    سایان رایان اکباتان
 بیمارستان فارابی از سال 1392  طراح  دادده پیشرو
 بیمارستان دکتر محمد کرمانشاهی  از سال 1392  طراح داده پیشرو
 بیمارستان امام خمینی اسلام آباد غرب  از سال 1393 طراح داده پیشرو 
 بیمارستان شهدا سرپل ذهاب  از سال 1393 طراح داده پیشرو 
 بیمارستان حضرت ابوالفضل قصر شیرین  از سال 1393 طراح داده پیشرو 
 بیمارستان الزهرا گیلانغرب  از سال 1393 طراح داده پیشرو 
 بیمارستان معاون صحنه  از سال 1393 طراح داده پیشرو 
 بیمارستان شهید چمران کنگاور  از سال 1393 طراح داده پیشرو 
 بیمارستان امام خمینی سنقر  از سال 1393 طراح داده پیشرو 
 بیمارستان شهدا هرسین  از سال 1393 طراح داده پیشرو 
 بیمارستان حضرت رسول جوانرود  از سال  1385 رایاوران توسعه 
 بیمارستان قدس پاوه  از سال 1393 طراح داده پیشرو