معرفی

سیستم جامع اطلاعات بیمارستانی (HIS) در حال حاضر در کلیه بیمارستانهای تابعه دانشگاه نـصب  و مورد بهره‌برداری قـرار گرفـته است. از طریق این سیستم کلیـه عملیات مربوط به بیمـاران  از پذیرش تا ترخیص ثبت و پـیگیری می شود. امکاناتی نظیر انجام خودکار عملیات پذیرش ، ترخـیص ، لیـست بیمـه و همچنین ثبت الکترونیکی پرونده بالینی بیماران ، ثبت آزمایش‌ها و نتایج خدمات پاراکلینیکی ، پروسیجرها و ... برای بیمار ، موجب تسریع در عملیات روزمره و فرایندهای بیمارستان شده و ضمن کم‌کردن مدت اقامت بیماران بستری در بخش با بالابردن ضریب اشغال تخت‌ها ، موجب افزایش درآمدهای بیمارستان می‌شود.

وظیفه کارشناسان مدیریت آمار و فن آوری اطلاعات در حوزه HIS , توسعه و پشتیبانی  نرم افزار سیستم اطلاعات بستری و سرپائی بیمارستانی(HIS) در واحدهای زیر مجموعه دانشگاه می باشد . همچنین نظارت  بر خرید سایر نرم افزارهای مرتبط با  HIS  نیازسنجی  واحدهای مختلف دانشگاه , نظارت بر شرکتهای طرف قرارداد وپیگیری امور مربوط به توسعه و پشتیبانی پرونده الکترونیک سلامت می باشد.

شرح وظیفه

1-   نظارت برامور his  بیمارستانها

2-   نظارت براجرا و راه اندازی  نرم افزار های بیمارستانی و پیگیری اعمال  دستورالعمل ها و تغییرات ابلاغی از سوی وزارت متبوع و واحد های مرتیط در نرم افزار ها

3-   مسئول  سامانه پرونده الکترونیک سلامت (سپاس) دانشگاه

4-   تنظیم و نظارت بر اجرای قراردادهای نرم افزاری

5-   پیگیری جهت اجرا و راه اندازی سیستم های و نرم افزار هارهای مورد نیاز در بیمارستان (استعلام هویت ،پکس ، استقرار pos   و ...)

6-   مسئول برنامه علیاتی دانشگاه در حوزه پرونده الکترونیک سلامت

7-   پشتیبانی و نگهداری  سیستم های ساختمان شماره 1