شرح وظایف
 • اجرای طرح آمارگیری از تسهیلات بهداشتی و درمانی  دولتی و غیر دولتی مستقر در حوزه جغرافیایی استان 
 • بررسی عملکرد ماهانه مراکز پزشکی ، آموزشی و درمانی و بیمارستانهای تابعه دانشگاه و ارسال فرمهای مربوطه به مرکز توسعه و هماهنگی نظام آماری و همچنین دفتر هماهنگی در امور درمان وزارت متبوع بصورت ماهانه
 • طراحی و استاندارد سازی فرمهای آماری
 • جمع آوری اطلاعات فعالیت بیمارستانی در نرم افزار IHA  و ارسال بانک اطلاعاتی تهیه شده  به دفتر توسعه و هماهنگی نظام آماری وزارت متبوع از طریق FTP
 • جمع آوری  ماهانه اطلاعات مراجعین سرپائی مراکز بهداشت تابعه( فرم 112  )  و FTP   بانک اطلاعاتی جهت وزارت متبوع
 • اجرای پروژه بهینه سازی نظام آماری
 • همکاری در تهیه سالنامه آماری استانداری کرمانشاه
 • همکاری در ارزشیابی سالانه معاونت پژوهشی
 • تهیه  تنظیم نشریات آماری از جمله: نشریه تسهیلات بهداشتی و درمانی – نشریه آموزشی و پژوهشی دانشگاه -
 • تهیه سالنامه آماری دانشگاه
 • برگزاری جلسات آماری و نشست با رابطین آماری معاونت های دانشگاه
 • ارائه آمارهای مختلف به وزارت متبوع ( دفتر توسعه و هماهنگی نظام آماری )  و استانداری کرمانشاه و هیات امنا دانشگاه  وریاست دانشگاه و معاونین دانشگاه و هیئت علمی و دانشجویان
 • جمع آوری اطلاعات بیماریهای بیماران بستری (ADS9) در بیمارستانهای فعال تحت  پوشش دانشگاه به صورت سه ماهه   ، شش ماهه و سالانه
 • تهیه شاخص های آماری مربوط به  هر یک از معاونت های دانشگاه
 • ارتقاء دانش آماری مسولین واحدهای آماری تابعه از طریق نیاز سنجی و برگزاری دوره های آموزشی مرتیط

 کارشناسان
 حسین کریمی کارشناس آمار محض 
 پریسا محمدی کارشناس آمار محض 
پست الکترونیکی  amar@kums.ac.ir
شماره تماس 083-38384184
083-38369205