اﺳﺎسنامه پیشنهادی ﺷﻮرا ی ﻓﻨﺎوری اﻃﻼﻋﺎت و ارتباطات (فاوا) داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ کرمانش

ماده 1:

شورای فناوری اطلاعات و ارتباطات (فاوا) دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه که دراین اساسنامه به اختصارشورا نامیده می شود درچهار چوب سیاستهای کلی دانشگاه تشکیل می گردد.

ماده 2 :

هدف ازتشکیل شورا،تدوین برنامه های توسعه فناوری اطلاعات دربخش های مختلف اداری،مالی،پژوهشی ،آموزشی،بهداشتی ودرمانی و... نظارت بر حسن انجام برنامه های تدوین شده می باشد.

ماده 3 : وظایف شورا

 1. تدوین راهبردهای  فاوای دانشگاه
 2. تدوین سیاست های اجرایی برنامه
 3. تدوین مقررات وآئین نامه ها
 4. پیگیری و نظارت برحسن اجرای برنامه ها و تلاش برای بهبود مستمر آن
 5. هماهنگ نمودن برنامه های پیشنهادی در بخش های مختلف دانشگاه
 6. برنامه ریزی و نظارت بر بودجه تخصیصی IT دانشگاه
 7. ارتباط و هماهنگی با واحدهای برون سازمانی در خصوص موارد مرتبط
 8. برنامه ریزی برای تامین نیروی انسانی فاوا و اتخاذ سیاست های آموزشی و فرهنگی

تبصره1: آئین نامه اجرایی مرتبط با هر یک از وظایف شورا متعاقباً بعد از تصویب در شورا اعلام خواهد شد.

 

ماده 4: ریاست شورا با رئیس دانشگاه بوده ودرغیاب ایشان نماینده تام الاختیار ریاست دانشگاه وظیفه رابرعهده خواهندداشت.

ماده 5: دبیری شورا با مدیریت آمار و فناوری اطلاعات می باشد.

ماده 6 : ترکیب شورا

 • رئیس دانشگاه
 • معاون تحقیقات و فناوری
 • معاونت درمان
 • معاونت آموزشی
 • مدیر آمار وفناوری اطلاعات دانشگاه
 • 5 نفرازاعضای کادرفنی شبکه دانشگاه
 • مدیر ITحراست (بعنوان نماینده تام الاختیار حراست)
 • مشاور رییس دانشگاه در حوزه فناوری اطلاعات
 • یک نفر از اعضای هیئت علمی دانشگاه آشنا به امور فاوا
 • یک نفر از اعضای غیر هیئت علمی و غیر فاوای دانشگاه

تبصره ا : مسئولین کمیته های تخصصی از اعضای شورا هستند.

ماده 7: برحسب نیازمسئولین واحدهاوحوزه های کاری داخل و خارج دانشگاه جهت حضوردرجلسه دعوت خواهندشد.

ماده 8 : شورامی تواند کمیته های تخصصی دردبیرخانه تشکیل دهدوبخشی ازوظایف خودرابه کمیته های تخصصی واگذارکند.

ماده 9 : جلسات شورا با تشکیل نصف بعلاوه یک عضو رسمیت خواهد یافت ومصوبات شورا با رای دوسوم اعضاء حاضردرجلسه قابل اجراخواهد بود.

تبصره 1: در صورت نیاز به منابع مالی موضوع با طرح در هیئت رئیسه قابلیت اجرا خواهد داشت.

ماده 10: کمیته های تخصصی

 1. کمیته امنیت
 2. کمیته HIS
 3. کمیته اتوماسیون
 4. کمیته زیرساخت و اینترنت

تبصره1: شورا بر حسب نیاز می تواند کمیته های تخصصی جدید ایجاد نماید.

تبصره 2: اعضای هر یک از کمیته های تخصصی با پیشنهاد دبیر و ابلاغ رییس شورا، تعیین می گردد.

این اساسنامه در 10 ماده و 5 تبصره، مورد تایید هیئت رییسه دانشگاه در تاریخ ............................ قرار گرفت.

اساسنامه 2اساسنامه 1