• راهبری ،نظارت و ارائه مشاوره در قراردادهای خرید ، نگهداری و اجرای سیستم های شبکه ای  و سخت افزاری
  • راهبری و نظارت بر کارایی، توسعه ،امنیت  و نگهداری داده ها و سیستم های مستقر در دیتا سنتر دانشگاه
  • مدیریت و نظارت بر بهبود ، توسعه و آماده به خدمت بودن شبکه  WAN  دانشگاه اعم از سرویس های اینترنت واینترانت
  • ارائه مشاوره های فنی ، امنیتی و راهبردی به مراکز تابعه دانشگاه در حوره فناوری اطلاعات وارتباطات
  • توسعه و نگهداری تجهیزات شبکه ای و سیتم های نرم افزاری و سخت افزاری مستقر در ستاد دانشگاه
  • راهبری سیستم مدیریت کاربران اینترنت دانشگاه