فصل پنجم : معاونت بهداشتی

معاونت بهداشتی 56جمعیت استان کرمانشاه
معاونت بهداشتی 57تعداد شهر و روستا در استان 
معاونت بهداشتی 58واحدهای بهداشتی و درمانی معونت بهداشتی
معاونت بهداشتی 59شاخصهای گروه بهداشت خانواده و میزان رشد طبیعی
معاونت بهداشتی 60میزان مرگ و میر در واحدهای بهداشتی  و درمانی- میزان پوشش تنظیم خانواده  
معاونت بهداشتی 61موارد شناسایی و مراقبت شده بیماریهای واگیر
معاونت بهداشتی 62موارد شناسایی و مراقبت شده بیماریهای غیر واگیر
معاونت بهداشتی 63تعداد موارد ایمن سازی در استان
معاونت بهداشتی 64درصد پوشش ایمن سازی  در کودکان زیر 6 سال و مادران بارداردر استان
معاونت بهداشتی 65فعالتهای عمده بهداشت محیط در زمینه بازدید از مکانهای تهیه ،توزیع ونگهداری مواد غذایی 
معاونت بهداشتی 66عمده فعالیتهای بهداشت حرفه ای و شاخصهای عمده بهداشت محیط
معاونت بهداشتی 67شاخص های عمده بهداشت محیط و موارد مراجعه بیماران سرپایی به مراکز بهداشتی بر حسب تخصص مورد نیاز
معاونت بهداشتی 68عملکرد و شاخصهای واحد بهداشت دهان و دندان - فعالیتهای آموزشی حوزه معاونت آموزشی
معاونت بهداشتی 69 رسانه های آموزشی تولید شده در حوزه معاونت بهداشتی
معاونت بهداشتی 70 رسانه های  آموزشی تولید شده در حوزه معاونت بهداشتی- عکس