فصل نهم : معاونت غذا و دارو

معاونت دارو وغذا 98اهم فعالیتهای نظارت بر تجویز و مصرف دارو
معاونت دارو وغذا 99میانگین تعداد اقلام دارویی نسخ پزشکان استان
معاونت دارو وغذا 100میانگین قیمت نسخ دارویی پزشکان استان
معاونت دارو وغذا 101آمار شاخصهای تجویز دارو استان
معاونت دارو وغذا 102میانگین قیمت نسخ دارویی پزشکان استان