فرمهای مربوط به شاخص های علم و فن آوری

شاخص های علم وفنآوری 1    معاونت آموزشی      
شاخص های علم وفنآوری 7 دانشکده پیراپزشکی 
شاخص های علم وفنآوری 2  معاونت  تحقیقات و فن آوری  
شاخص های علم وفنآوری 8  دانشکده دندا نپزشکی  
شاخص های علم وفنآوری 3   معاونت دانشجویی     
شاخص های علم وفنآوری 9 مدیریت نیروی انسانی دانشگاه  
شاخص های علم وفنآوری 4   دانشکده پزشکی   
شاخص های علم وفنآوری 10 دانشکده داروسازی
شاخص های علم وفنآوری 5 دانشکده بهداشت 
شاخص های علم وفنآوری 11 ریاست 
شاخص های علم وفنآوری 6 دانشکده پرستاری و مامایی
 
شاخص های علم وفنآوری 12 مدیریت مالی دانشگاه