فصل چهارم : معاونت آموزشی

معاونت امور آموزشی44مدیریت امور آموزشی ,تحصیلات تکمیلی وتوسعه آموزش پزشکی 
معاونت آموزشی45آمار پذیرفته شدگان به تفکیک رشته و مقطع طی سالهای 83-82 لغایت 88-87
معاونت آموزشی46تعداد دانشجویان به تفکیک دانشکده درسالهای 83 لغایت نیمسال اول 87   
معاونت آموزشی47تعداد دانشجویان به تفکیک مقطع در سالهای 80 لغایت نیمسال اول 87 
معاونت آموزشی48آمار فارغ التحصیلان , برنامه های باز آموزی
معاونت آموزشی49آمار کارگاههای آموزشی و پژوهشی , آمار مربوط به هنرستان بهیاری ,آمار هیات علمی
معاونت آموزشی50اهم موفقیتهای کسب شده  مدیریت مطالعات و توسعه آموزش پزشکی
معاونت آموزشی51مقایسه شاخص های مدیریت مطالعات و توسعه اموزش پزشکی
معاونت آموزشی52کارگاههای برگزار شده توسط مدیریت مطالعات و توسعه آموزش پزشکی