فصل هفتم : معاونت تحقیقات و فن آوری

معاونت تحقیقات وفناوری84امتیاز و رتبه پژوهشی دانشگاه
معاونت تحقیقات وفناوری85جدول مقایسه طرحهای تحقیقاتی به تفکیک نوع مطالعه
معاونت تحقیقات وفناوری86مهمترین فعالیتهای کتابخانه مرکزی ,جدول مراکز تحقیقاتی مصوب  
معاونت تحقیقات وفناوری87آمارافراد شرکت کننده در کنگره های خارج از کشور, فرصت مطالعاتی و کارگاهها  
معاونت تحقیقات وفناوری88آمار مقالات , کتب چاپ شده