شاخصهای ارزیابی سال 90 

شاحص های ارزیابی سال 91  

 
دانشکده ها 90 دانشکده ها
 
دانشکده ها 91 دانشکده ها
 
نیروی انسانی 90 مدیریت نیروی انسانی
 
نیروی انسانی 91 مدیریت نیروی انسانی
 
مدیریت مالی90 مدیریت مالی
 
مدیریت مالی دانشگاه 91 مدیریت مالی دانشگاه
 
معاونت تحقیقات 90

معاونت تحقیقات

 
معاونت تحقیقات 91 معاونت تحقیقات
 
معاونت آموزشی 90 معاونت آموزشی
 
معاونت آموزشی معاونت آموزشی
 
معاونت دانشجویی 90 معاونت دانشجویی
 
معاونت دانشجویی91 معاونت دانشجویی