فصل دوم: حوزه ریاست

ریاست 1 نمودار سازمانی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه
ریاست2 وظایف مورد عمل ریاست دانشگاه  
رسانه3 اهم فعالیتها ی روابط عمومی , اداره پاسخگویی به شکایات , دفتر نهاد نمایندگی مقام رهبری
رسانه4 اهم فعالیتهای هیات بدوی رسیدگی به تخلفات اداری
رسانه5 اهم فعالیتهای هسته گزینش , گروه شاهد و ایثارگر