کمیته آمار دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه درمهر ماه 1387 با حضور نمایندگانی از حوزه های مختلف و با ابلاغ از سوی ریاست محترم دانشگاه شروع بکار نمود.
 
 هدف اصلی:ساماندهی نظام آماری وبرنامه ریزی جامع برای تهیه،تولیدوتحلیل اطلاعات آماری موردنیاز
 
وظایف کمیته:
   1- شناسایی تنگناهاومشکلات آماری وتعیین روشهای رفع آن
   2- شناخت امکانات ،نقاط قوت و فرصت آماری
   3- شناسایی آمارهای موردنیازبرنامه ریزی وتوسعه
   4- بررسی وتصویب تعاریف ومفاهیم کاربردی درفعالیتهای آماری حوزه ها
 -5  شناسایی اقلام آماری حوزه ها)موجودوموردنیاز(
 -6  بررسی،تصویب وارائه تسهیلات لازم برای مکانیزه کردن آمارواطلاعات موجود وایجادپایگاههای اطلاعات آماری
-7   پیگیری اجرای مصوبات کمیته آماردرزمینه فعالیتهای آماری حوزه های مربوطه
 -8  بررسی مواردیکه ازطریق ریاست دانشگاه به کمیته ارجاع میشود
   9- بررسی وتصویب برنامه های کوتاه مدت وبلندمدت فعالیتهای آماری
 -10 نظارت برپیاده سازی وراه اندازی نظام تولیدآمارهای ثبتی
 -11 بررسی وتصویب طرحهای آماری موردنیاز
 12- تعیین وایجادساختارمدیریتی نظام آماری
 13- پردازش،تجزیه وتحلیل اطلاعات آماری وتدوین گزارش تحلیلی ازوضع موجودفعالیتهای آماری حوزه ها
 14- تمهیدات لازم برای تسهیل اطلاع رسانی وارایه آمارهای تولیدشده حوزه ها به کاربران آماری