فصل سوم : معاونت توسعه مدیریت و منابع

معاونت توسعه 34عملکرد بخش بهداشت و درمان از محل بودجه عمومی و درآمد اختصاصی 
معاونت توسعه35بودجه مصوب و درآمدهای اختصاصی بخش اجرای برنامه های آموزشی
معاونت توسعه36اعتبار مصوب و تخصیص یافته طرحهای عمرانی ملی و تملک دارائی  های سرمایه ای دانشگاه
معاونت توسعه 37پروژه های عمرانی بهره برداری شده دانشگاه
معاونت توسعه38فروش اموال اسقاط و مازاد منقول واحدهای تابعه دانشگاه
معاونت توسعه39آمار مقایسه ای  کارکنان بر حسب نوع  استخدام ،مدرک تحصیلی و به تفکیک جنس
معاونت توسعه40اهم فعالیتهای واحد ارزشیابی