فصل ششم :معاونت درمان

معاونت درمان74اطلاعات شاخص های درمان از سال 83 تاکنون
معاونت درمان75

آمار اعمال جراحی سال 87

معاونت درمان76آمار 11 ماهه سال 87
معاونت درمان77آمار فوت شدگان در اورژانس مراکز درمانی وابسته به دانشگاه
معاونت درمان79تعداد آزمایشگاه , داروخانه , مراکز پرتونگاری و توانبخشی بر حسب وضعیت حقوق  
معاونت درمان80آمار مراجعین سرپایی به مراکز بهداشتی درمانی دانشگاه