کمیته IT دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه درمهر ماه 1387 متشکل از کارشناسان IT دانشگاه با سرپرستی مدیریت آمار و فن آوری اطلاعات  دانشگاه  و با ابلاغ از سوی ریاست دانشگاه شروع بکار نمود.

هدف اصلی: ساماندهی امور IT دانشگاه و برنامه ریزی جامع برای انجام پروژه های آتی

اعضای کمیته :

ریاست دانشگاه رئیس کمیته 
معاونت تحقیقات و فن آوری عضو کمیته fnajafi@kums.ac.ir 
معاونت توسعه مدیریت ومنابع عضو کمیته  eshakiba@kums.ac.ir
4مدیر آمار و فن آوری اطلاعات دانشگاه دبیر کمیته itm@kums.ac.ir