اعضاء و صورتجلسه ها

اعضاء کارگروه
نام و نام خانوادگی سمت و محل خدمت تلفن محل خدمت  ایمیل آکادمیک مرکز
 مهندس سرکو یعقوبی سرپرست IT دانشگاه  8362984  itm@kums.ac.ir
مهندس ایوب شهسواری کارشناس پورتال دانشگاه  8369205  ashahsavary@kums.ac.ir
لیلا خسروی بیمارستان فارابی  8262019  hos_farabi@kums.ac.ir
 مهندس بیژن امیری بیمارستان امام خمینی  7212525  
مریم شمس بیمارستان امام علی  8362970  hos_imamali@kums.ac.ir

سعید جامه شورانی

بیمارستان امام رضا  4276355  
علی کیانی بیمارستان طالقانی  8378890  
آقای دلیلی بیمارستان معتضدی  7246695  
نوید ابراهیمی بیمارستان دکتر محمد کرمانشاهی  7212100  

 

صورتجلسه های کارگروه بیمارستانها
صورتجلسه زیرپورتال بیمارستانها1 اولین صورتجلسه -تاریخ  4/2/89
صورتجلسه زیرپورتال بیمارستانها2 دومین صورتجلسه-تاریخ11/3/89
صورتجلسه زیرپورتال بیمارستانها3 سومین صورتجلسه-تاریخ7/4/89
صورتجلسه زیرپورتال بیمارستانها4 چهارمین صورتجلسه-تاریخ28/4/89
پنجمین صورتجلسه بیمارستان ها پنجمین صورتجلسه - تاریخ8/8/89