اعضاء و صورتجلسه ها

اعضای کارگروه
 نام و نام خانوادگی  سمت و محل خدمت  تلفن محل خدمت  آدر ایمیل آکادمیک
مهندس سرکو یعقوبی سرپرست IT دانشگاه 8362984  itm@kums.ac.ir
مهندس ایوب شهسواری پورتال دانشگاه 8369205  ashahsavary@kums.ac.ir
 مهندس ندا اکبری دانشکده بهداشت 8262052  
 گلناز آشنا دانشکده دندانپزشکی  7222400  fac_dentistry@kums.ac.ir
 مهندس مریم جسری  دانشکده پزشکی  4274618  mcollege@kums.ac.ir

 مهندس معصومه نصرتی

 دانشکده داروسازی  4276484  fac_pharmacy@kums.ac.ir
  بهروز حیدری  دانشکده پرستاری و مامایی  8261081  fac_n.m@kums.ac.ir
 پروین چمچالی  دانشکده پیراپزشکی  8262042  fac_paramedical@kums.ac.ir

 

صورتجلسه های کارگروه دانشکده ها

صورتجلسه زیرپورتال دانشکده ها1 اولین صورتجلسه - تاریخ  25/1/89
صورتجلسه زیرپورتال دانشکده ها2 دومین صورتجلسه - تاریخ  11/2/89
صورتجلسه زیرپورتال دانشکده ها3 سومین صورتجلسه -تاریخ 22/3/89
صورتجلسه زیرپورتال دانشکده ها4 چهارمین صورتجلسه-تاریخ23/4/89
پنجمین صورتجلسه دانشکده ها پنجمین صورتجلسه -تاریخ12/8/89