اعضاء و صورتجلسه ها

اعضای کارگروه
نام و نام خانوادگی سمت و محل خدمت تلفن محل خدمت ایمیل آکادمیک مرکز
مهندس سرکو یعقوبی سرپرست IT  8362984

 itm@kums.ac.ir

مهندس ایوب شهسواری کارشناس پورتال دانشگاه 8362905 ashahsavary@kums.ac.ir
مهندس عاطفه نیکجو معاونت بهداشتی 7257793  mbok@kums.ac.ir
خانم پرستو نهایی معاونت دانشجویی و فرهنگی 8367392  
مصطفی بشارتی پور مرکز بهداشت شهرستان  7277972  hcokc@kums.ac.ir
بابک جوکار

معاونت آموزشی

8360017  
امید  شیرویی معاونت توسعه 8357095  
 دکتر وریا رحیمی معاونت دارو و غذا 8367813  dptf&dd@kums.ac.ir
سعید امیری معاونت درمان 8360026  dptdarman@kums.ac.ir
 مهندس علیرضا سالکی معاونت تحقیقات و فناوری 8360014  dpt-r&tinf@kums.ac.ir

 

صورتجلسه های زیرپورتال معاونت ها 

صورتجلسه زیرپورتال معاونتها1 اولین صورتجلسه - تاریخ 1/2/89

صورتجلسه زیرپورتال معاونتها دومین صورتجلسه -تاریخ  19/2/89 

صورتجلسه زیرپورتال معاونتها3 سومین صورتجلسه -تاریخ  24/3/89

چهارمین صورتجلسه معاونتها چهارمین صورتجلسه-تاریخ 15/8/89