رابطین معاونتها

نماینده
معاونت

شماره تماس

خانم لقایی
خانم طه
امور بهداشتی

0831-7257793

خانم جمشیدی
امور درمان

0831-8358627

آقای دکتر رحیمی
دارو و غذا

0831-8367813

آقای سالکی
تحقیقات و فناوری

0831-8360014

آقای قاسمی
دانشجویی و فرهنگی

0831-8367396

آقای شیرویی
توسعه و مدیریت منابع

0831-8357095

آقای نظری
آموزشی

0831-8360015