تشویقی در خصوص تهیه کتاب

اسامی همکارانی که درخصوص تهیه سالنامه آماری سال 83-87

              مورد تقدیر قرار گرفته اند:

 
1
مومن احمدی
2
وریا رحیمی
3
نورمراد رحمتی
4
محمدرضا عزیزی
5
داریوش نظری
6
لیلا مرادی
7
مریم انتظاری
8
الهام جمشیدی
9
زهرا لقایی
10
فرح ظهیری

 

تشویقی رابطین آماری

اسامی همکارانی که در خصوص ارسال اطلاعات دقیق و بهنگام
 تسهیلات بهداشتی درمانی سال 86 تشویقی دریافت نموده اند
 
1
داریوش نظری
2
فرح ظهیری
3
نورمراد رحمتی
4
مومن احمدی
5
محی الدین امینی
6
زهرا غلامی