کارشناسان واحد

نام و نام خانوادگی سمت شماره تماس ایمیل
 آنیتا آزادی راهبر اتوماسیون اداری 38384184  itautomation@kums.ac.ir
 وحید ترکاشوند راهبر شبکه و اینترنت 38384184  network@kums.ac.ir
 ایوب شهسواری راهبر پورتال  38369205 portal@kums.ac.ir
 
 38384184
علی فتاحی راهبر IT مدیریت امور مالی و حسابداری تعهدی  38384184 afatahi@kums.ac.ir
بابک مرادی راهبر نرم افزار و آنتی ویروس  38369205 babak_moradi@kums.ac.ir 
حسین کریمی کارشناس آمار  38369205 amar@kums.ac.ir
پریسا محمدی راهبر شبکه ملی سلامت  38384184 amar@kums.ac.ir