مدیریت آمار و فناوری اطلاعات و ارتباطات

مهندس پاک نیا

مدیر آمار و فناوری اطلاعات : مهندس بابک پاک نیا

 

 

   شرح وظایف :

 • موسس و مدیر کمیته IT دانشگاه (اهداف و رسالت کمیته ارائه شده است)
 • موسس و مدیر کمیته آمار دانشگاه (اهداف و رسالت کمیته ارائه شده است)
 • موسس و مدیر شورای وب سایت دانشگاه (اهداف و رسالت شورا ارائه شده است)
 • هدایت و سرپرستی وظایف محوله به کارکنان واحد تحت مدیریت
 •  هماهنگی برنامه های واحد تحت مدیریت با خط مشی سازمان
 •  ارتقاء کارآیی واحد تحت مدیریت در زمینه های فناوری اطلاعات و آمار
 •  ارایه نظریه های مشورتی در مورد سیستم های طراحی شده به مراجع ذیربط
 •  بررسی تقاضاهای خرید سخت افزار
 •  بررسی تقاضاهای خرید نرم افزارهای کاربردی
 •  طراحی برنامه های توسعه فناوری اطلاعات در سازمان
 •  پیش بینی نیازهای سازمان در زمینه نیروی انسانی، تجهیزات و تسهیلات مورد نیاز واقدام در جهت تأمین آنها
 •  اظهار نظر در خصوص سیستم ها و برنامه هاي نرم افزاری کاربردی در حوزه اداری، بهداشت، درمان، آموزش، پژوهش و سایر حوزه های سازمانی مرتبط
 •  طراحی فرایندهای اجرایی مرتبط با تامین نیازهای سخت افزاری و نرم­افزاری و شبکه فنآوری اطلاعات سازمان
 •  نظارت بر کاربرد مناسب فناوری اطلاعات در سازمان
 •  اجراء و بکارگیری آخرین یافته های فناوری اطلاعات در سازمان
 •  پیش بینی آموزشهای لازم در خصوص فناوری اطلاعات و برنامه­ریزی در این زمینه در سازمان
 •  برنامه ریزی در خصوص نگهداری و استفاده بهینه از امکانات
 •  شرکت در کمیسیونها، سمینارها وکنگره های مرتبط با فناوری اطلاعات
 •  اظهار نظر در خصوص قرار داد واگذاری خدمات سخت افزاری، نرم افزاری، شبکه و سایر قراردادهای مرتبط با IT به بخش خصوصی
 •  نظارت بر عملکرد و خدمات طرف قرارداد با دانشگاه در زمینه فناوری اطلاعات
 •  نظارت بر فعالیتهای کارکنان واحد تحت مدیریت
 •  ارزیابی فعالیتهای کارکنان واحد تحت مدیریت
 •  تهیه و ارائه گزارشات مورد لزوم به مقامات بالاتر
 •  پیگیری و انجام سایر امور محوله

تماس با مدیریت :

 • تلفن :     38358943 - 083 داخلی: 244
 • دورنگار : 
 • پست الکترونیک :  email1

ارتباط با مدیریت آمار و فناوری اطلاعات دانشگاه

مهندس بابک پاک نیا

مدیر آمار و فناوری اطلاعات دانشگاه
 • 38358943
 • 244
 • کرمانشاه، بلوار شهید بهشتی، ساختمان شماره 1 دانشگاه (ستاد دانشگاه)