icons 4 اتوماسیون
icons 1 آمار
icons 5

اخبار

  • راه اندازی سیستم نظام ارجاع خدمات پزشکی در شهرستانهای جوانرود و روانسر

  • اتصال 13 مرکز دانشگاهی به اینترنت از طریق فیبر نوری در دو سال اخیر

  • راه اندازی سامانه پایش بر خط بیمارستانی(HIS Live) در مرکز آموزشی درمانی دکتر محمد کرمانشاهی

  • ارتقاء و به روزرسانی سیستم اتوماسیون دانشگاه

Loading
  • راه اندازی سیستم نظام ارجاع خدمات پزشکی در شهرستانهای جوانرود و روانسر

  • اتصال 13 مرکز دانشگاهی به اینترنت از طریق فیبر نوری در دو سال اخیر

  • راه اندازی سامانه پایش بر خط بیمارستانی(HIS Live) در مرکز آموزشی درمانی دکتر محمد کرمانشاهی

  • ارتقاء و به روزرسانی سیستم اتوماسیون دانشگاه

Loading