icons 4 اتوماسیون
icons 1 آمار
icons 5

اخبار

  • راه اندازی سامانه پایش بر خط بیمارستانی(HIS Live) در مرکز آموزشی درمانی دکتر محمد کرمانشاهی

  • ارتقاء و به روزرسانی سیستم اتوماسیون دانشگاه

  • راه اندازی  سرویس Hotspot در شبکه LAN دانشگاه

  • به روز رسانی و قطعی سرویس اتوماسیون دانشگاه

Loading
  • راه اندازی سامانه پایش بر خط بیمارستانی(HIS Live) در مرکز آموزشی درمانی دکتر محمد کرمانشاهی

  • ارتقاء و به روزرسانی سیستم اتوماسیون دانشگاه

  • راه اندازی  سرویس Hotspot در شبکه LAN دانشگاه

  • به روز رسانی و قطعی سرویس اتوماسیون دانشگاه

Loading